Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

+48 22 290 29 09

biuro@serwis-udt.pl

Pn-nd: 8:30 – 16:00, 17:00 - 23:00

Poniedziałek-Niedziela 8:30 - 16:00, 17:00 - 23:00
Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Szkolenie BHP dla pracowników

Szkolenie BHP dla pracowników

Każda firma chciałaby utrzymać niskie statystyki w kwestii wypadków przy pracy, dlatego żadna z nich nie powinna lekceważyć szkoleń BHP. Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy dbanie o zdrowie i życie pracowników zapewniając im bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Zwiększając świadomość oraz poczucie odpowiedzialności pracowników upewniamy się, że zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, aby zapobiec nieszczęśliwym wypadkom, które mogą zdarzyć się nie tylko w zawodach niebezpiecznych. Oprócz tego warto zaznaczyć jak ważne jest regularne omawianie potencjalnych wypadków, do szkolenie bhp uczestnicy szkoleniaktórych uprzednio doszło w naszym zakładzie pracy, aby uświadomić pracowników o ewentualnych zagrożeniach i jak tych zdarzeń unikać w przyszłości. Poza obowiązkowymi szkoleniami oraz wymaganymi przepisami BHP poleca się dodatkowe szkolenia, m.in. pierwsza pomoc przedmedyczna, która przydaje się szczególnie w sytuacji, kiedy taki wypadek ma już miejsce oraz szkolenie z ochrony przeciwpożarowej, które ma na celu zapewnienie, że wszyscy pracownicy upewniają się o zapobieganiu sytuacjom pożarowym wykonując wszelkie czynności w zakładzie. Każda osoba rozpoczynająca pracę na nowym stanowisku musi wziąć udział w szkoleniu BHP. Szkolenie powinno być zorganizowane oraz przeprowadzone przez pracodawcę lub na jego zlecenie, np. przez centrum szkoleniowe uprawnione do prowadzenia nauki w tej dziedzinie. BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) odnosi się do ogółu norm związanych z warunkami pracy. Ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ obejmuje nie tylko zbiór zasad, a także odrębną dziedzinę nauki. Wiedza dotyczy m.in. ergonomii, ekonomiki i medycyny pracy oraz technologii bezpieczeństwa. Zasady przestrzegania tych zasad zostały unormowane w Kodeksie Pracy, które są kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Przepisy prawne wyróżniają dwa typy szkoleń BHP: szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstępne

Przed rozpoczęciem pracy w nowej firmie już pierwszego dnia należy przystąpić do szkolenia wstępnego, które ma za zadanie przedstawić pracownikowi zasady pracy i bezpieczeństwa oraz przepisy panujące w danym zakładzie, aby w przyszłości uniknąć narażenia życia lub zdrowia swojego i innych. Pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie go każdemu kto zostaje nowo zatrudniony w jego firmie. Szkolenie muszą przejść zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracę, jak i osoby wykonujące praktyki zawodowe lub studenckie. W ramach szkolenia wstępnego BHP wykonany zostaje instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż ogólny

Ma na celu zapoznanie każdego nowo zatrudnionego pracownika z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz z przepisami BHP, które zawarte są w regulaminie lub Kodeksie Pracy. Osoba, która przejdzie szkolenie otrzymuje kartę BHP. Warto zaznaczyć, że jego czas nie może być krótszy niż 90 minut.

Instruktaż stanowiskowy

 Jego zadaniem jest przestawienie zasad bezpiecznego wykonywania danej pracy. Instruktaż nie może trwać krócej niż 6 godzin i przeprowadzany jest przez przełożonego. Potwierdzeniem odbycia szkolenia jest również karta szkolenia wstępnego BHP.

Szkolenie okresowe BHP

Niezbędne szkolenie, które przeprowadzane jest podczas trwania zatrudnienia, aby pracownik mógł dalej wykonywać obowiązki na obejmowanym przez niego stanowisku. Ma na celu przypomnienie i uporządkowanie istniejącej już wiedzy oraz poznanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Przeprowadzane przez specjalistę ds. BHP jako kurs, samokształcenie lub seminarium. W zależności od wykonywanej pracy i jej rodzaju ustala się częstotliwość nauczania. Pracodawcy powinny odbyć pierwsze z nich w ciągu pierwszych 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy, a reszta osób w ciągu 12 miesięcy. Kolejne z nich nie mogą odbywać się rzadziej niż:

  • raz na rok, w pracach szczególnie niebezpiecznych przez robotników
  • raz na 3 lata, na pozostałych stanowiskach robotniczych
  • raz na 5 lat, na nierobotniczych stanowiskach
  • raz na 6 lat, dla pracowników biurowych i administracyjnych

Organizator szkolenia okresowego przeprowadza egzamin końcowy, który sprawdza wiedzę uczestnika i wydaje mu zaświadczenie.

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego, mający na celu sprawdzenie przyswojonej wiedzy. Przeprowadzony jest przez organizatora.

  • szkolenia BHP powinny zawsze odbywać się na koszt pracodawcy i podczas pracy. Przeprowadzić je może: pracownik służby bezpieczeństwa w zakładach, gdzie zatrudnione jest 100 pracowników lub więcej pracodawca ma obowiązek utworzenia służby higieny pracy oraz bezpieczeństwa. W tej sytuacji instruktaż może być przeprowadzony przez pracownika służby
  • pracodawca
  • osoba wykonująca zadania powyższej służby
  • pracownik wyznaczony przez pracodawcę, jeśli posiada zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego szkolenia BHP

Faktem, który często przeraża właścicieli firm jest inwestowanie dużych pieniędzy w środki BHP, lecz są to koszty nieuniknione, jeśli zależy nam na bezpieczeństwie pracowników, a co za tym idzie ich wydajności. Zapobieganie wypadkom oraz chorobom osób zatrudnionych skutkuje w redukcji liczby zwolnień, zmniejsza ilość urlopów zdrowotnych oraz zapewnia, że nasi pracownicy będą regularnie pojawiać się w pracy i czuć się w niej bezpiecznie, a my nie narazimy się na dodatkowe koszty związane w zastępstwem. W sytuacji, kiedy dochodzi do wypadku albo kiedy pracownik zapada na chorobę zawodową to właśnie pracodawca zostaje obciążony odpowiedzialnością. Jeśli rożnego rodzaju niedopatrzenia zostaną poświadczone o niespełnianiu norm BHP konsekwencją będą bardzo wysokie kary finansowe. Dodatkowo osoba poszkodowana może wystąpić o odszkodowanie za niezapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa, które spowodowało uszczerbek na zdrowiu. Dla nowych przedsiębiorstw inwestycja może wydawać się niemała, ale w świetle prowadzenia firmy przez wiele lat, warto jest zainwestować w podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Jest to podejście strategiczne i opracowane przez wielu wykwalifikowanych specjalistów. Nasze państwo wspiera firmy należycie przestrzegające zasady BHP. Oferowane są dofinansowania, ulgi podatkowe oraz obniżane koszty prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki temu nasze inwestycje mogą być podzielone nawet na pół.